درس 251 : مقولاتی که در آنها حرکت واقع می شود کدامها هستند؟ (6)

دانلود
درس 251 : مقولاتی که در آنها حرکت واقع می شود کدامها هستند؟ (6) سلسله درس های فلسفه