درس 249 : مقولاتی که در آنها حرکت واقع می شود کدامها هستند؟ (4)

دانلود
سلسله درس های فلسفه درس 249 : مقولاتی که در آنها حرکت واقع می شود کدامها هستند؟ (4)