درس 247 : مقولاتی که در آنها حرکت واقع می شود کدامها هستند؟ (2)

دانلود
سلسله درس های فلسفه درس 247 : مقولاتی که در آنها حرکت واقع می شود کدامها هستند؟ (2)