درس 246 : بیان اقوال در معنی حرکت در مقوله (3) - مقولاتی که در آنها حرکت واقع می شود کدامها هستند؟ (

دانلود
درس246 : بیان اقوال در معنی حرکت در مقوله (3) - مقولاتی که در آنها حرکت واقع می شود کدامها هستند؟ (1) سلسله درس های فلسفه