درس 243 : اقسام حرکت (4) - محرک غیر از متحرک است.

دانلود
سلسله درس های فلسفه : درس 243 : اقسام حرکت (4) - محرک غیر از متحرک است.