درس 239 : ذکر تعریف های حرکت (4) - حرکت بر اموری توقف دارد.

دانلود
سلسله درس های فلسفه : درس 239 : ذکر تعریف های حرکت (4) - حرکت بر اموری توقف دارد.