درس 235 : صورت نوعی (4) - (فریده دوم : ملحقات جسم طبیعی) حرکت (1)

دانلود
سلسله درس های فلسفه : درس 235 : صورت نوعی (4) - (فریده دوم : ملحقات جسم طبیعی) حرکت (1)