درس 232 : هیولی و صورت به یکدیگر محتاجند به نحو غیر دور. (3) - صورت نوعی (1)

دانلود
سلسله درس های فلسفه : درس 232 : هیولی و صورت به یکدیگر محتاجند به نحو غیر دور. (3) - صورت نوعی (1)