درس 230 : هیولی از صورت عاری نیست. (2)- هیولی و صورت به یکدیگر محتاجند به نحو غیر دور. (1)

دانلود
سلسله درس های فلسفه : درس 230 : هیولی از صورت عاری نیست. (2)- هیولی و صورت به یکدیگر محتاجند به نحو غیر دور. (1)