درس 229 : صورت در این عالم طبیعی از هیولی جداناپذیر است. (3)- هیولی از صورت عاری نیست. (1)

دانلود
سلسله درس های فلسفه : درس 229 : صورت در این عالم طبیعی از هیولی جداناپذیر است. (3) - هیولی از صورت عاری نیست. (1)