درس 185 : تطابق عالم حس و عالم عقل - افاعیل متقن در این عالم از رب النوع است.

دانلود
سلسله درس های فلسفه : درس 185 : تطابق عالم حس و عالم عقل - افاعیل متقن در این عالم از رب النوع است.