درس 170 : (فریده سوم - افعال حق تعالی) انواع تقسیم برای فعل حق تعالی (1)

دانلود
درس 170 : (فریده سوم - افعال حق تعالی) انواع تقسیم برای فعل حق تعالی (1)