درس 169 : اراده حق تعالی (2) - حق تعالی همان گونه که مبدأ المبادی است غایة الغایات هم هست.

دانلود
درس 169 : اراده حق تعالی (2) - حق تعالی همان گونه که مبدأ المبادی است غایة الغایات هم هست.