درس 165 : تکلم حق تعالی (2)

دانلود
درس 165 : تکلم حق تعالی (2)