درس 163 : ادله شمول قدرت حق تعالی نسبت به همه اشیاء (5)

دانلود
درس 163 : ادله شمول قدرت حق تعالی نسبت به همه اشیاء (5)