درس 162 : ادله شمول قدرت حق تعالی نسبت به همه اشیاء (4)

دانلود
درس 162 : ادله شمول قدرت حق تعالی نسبت به همه اشیاء (4)