درس 160 : ادله شمول قدرت حق تعالی نسبت به همه اشیاء (2)

دانلود
درس 160 : ادله شمول قدرت حق تعالی نسبت به همه اشیاء (2)