درس 153 : بیان نظر مشائین درباره علم حق تعالی به نحو ارتسام صور اشیاء و پاسخ آن (1)

دانلود
درس 153 : بیان نظر مشائین درباره علم حق تعالی به نحو ارتسام صور اشیاء و پاسخ آن (1)