درس 143 : آراء‌ مختلف درباره علم ذات واجب به خود و غیر خود (2)

دانلود
درس 143 : آراء‌ مختلف درباره علم ذات واجب به خود و غیر خود (2)