درس 138 : اتحاد صفات با یکدیگر (3) - ذکر آراء متکلمین درباره صفات حق تعالی

دانلود
درس 138 : اتحاد صفات با یکدیگر (3) - ذکر آراء متکلمین درباره صفات حق تعالی