درس 136 : بیان صفات عین ذات و صفات زائد بر ذات (2) - اتحاد صفات با یکدیگر (1)

دانلود
درس 136 : بیان صفات عین ذات و صفات زائد بر ذات (2) - اتحاد صفات با یکدیگر (1)