درس 135 : بیان صفات عین ذات و صفات زائد بر ذات (1)

دانلود
درس 135 : بیان صفات عین ذات و صفات زائد بر ذات (1)