درس 134 : (فریده دوم - بیان صفات ذات واجب و احکام آن) تقسیم صفات

دانلود
درس 134 : (فریده دوم - بیان صفات ذات واجب و احکام آن) تقسیم صفات