درس 127 : شبهه ابن کمونه نسبت به توحید ذات واجب و دفع آن(2) - برهانی دیگر بر توحید ذات واجب

دانلود
درس 127 : شبهه ابن کمونه نسبت به توحید ذات واجب و دفع آن(2) - برهانی دیگر بر توحید ذات واجب