درس 112 : (مقصد دوم - جوهر و عرض؛ فریده اول): رسم جوهر و اقسام آن - (فریده دوم): رسم عرض و اقسام آن

دانلود
درس 112 : (مقصد دوم - جوهر و عرض؛ فریده اول): رسم جوهر و اقسام آن - (فریده دوم): رسم عرض و اقسام آن (1)