"‏مرجع دگراندیشان" از : آقای سپهر سعادت ‏


مرجع دگراندیشان
"سپهر سعادت "
 بیت "آیت الله العظمی منتظری " مأمن بسیاری از هنرمندان ، روحانیون و سیاستمدارانی بود که در یک کلام دگراندیش نامیده می‎شوند. حضور دگراندیشان در بیت آیت الله منتظری از آن پدیده های کم سابقه بود که نمونه آن را تنها در دوران مشروطه و در دوران مبارزات انقلابی دوران پهلوی دوم می‎توان سراغ گرفت .

دورانی که آن را دوران طلایی رابطه روحانیت و روشنفکران نامیده اند. دورانی که در اوج ستیز میان سنت و مدرنیته ، گروهی از مراجع پناهگاه روشنفکران شدند و پلی میان نمایندگان تفکرات ناهمساز در جامعه را بنا کردند.

نامهربانی ها و بی مبالاتی ها این پل را بارها به آستانه ویرانی برد اما دوباره با دست هایی تلاشگر و نیت هایی پاک احیا شد تا این که امروز غم چهره ها و حزن صدای روشنفکران پس از شنیدن خبر درگذشت "آیت الله العظمی منتظری " نشان داد چقدر بنای دوستی نمایندگان صادق و پاک باز سنت و تجدد عزیز بوده است .

دگراندیشان بسیاری امروز در رثای از دست رفتن یکی از بزرگ ترین معماران بنای مشترک دین و دنیای نو گریستند. همان دستی که برای گشودن درهای فقه به روی دنیای مدرن کوشش کم نظیر کرد و دلهای بسیاری را به دست آورد. از دست رفتن این دست استوار حسرتی بزرگ را به دنبال خواهد آورد، پناهگاهی بس گرانقدر را خالی از سکنه خواهد کرد و تنها کسانی را تسکین خواهد داد که خواهان ناهمسازی تاریخی نهاد سنت و نهاد مدرنیته هستند.

تاریخ صد ساله اما گواه است که نایینی ها و منتظری ها همیشه در تاریخ روحانیت ایران بوده اند و به همت آنان بوده که جامعه ایرانی از گسست های زیانبار سنت و مدرنیته تا حدی مصون مانده است .

همین تاریخ دگراندیشان را تسلی می‎دهد و بر آنشان می‎دارد که بگویند:
گمان مبر که به پایان رسید کار مغان
هزار باده ناخورده در رگ تاک است