صفحه ۳۳

کنار مردم ایستاد و از حقوق پایمال شده آنان دفاع کرد. وی بدون اینکه همانند برخی روحانیون در پی محاسبات خاص و سبک و سنگین کردن اوضاع باشد و اعتبار را مهمتر از حق و حقوق مردم بداند، بسیاری از تابوها و خط قرمزهای تصنعی و ناشی از سیطره استبداد مذهبی را شکست و به دیگر روحانیون آموخت که یک ایدئولوژی هر قدر هم که هاله مقدس پیرامون آن کشیده باشند، حرمت و تقدسی به اندازه حقوق مردم ندارد. اینچنین موضع گیری هایی بود که باعث شد آیت الله منتظری در میان مردم، اعم از روحانی و دانشگاهی و دیگر طبقات، جاودانه شود.

آیت الله منتظری هم اکنون همانند خورشیدی است که با درخشش خود ستارگان کوچک را در آسمان ذهن مردم محو یا کم فروغ کرده است. دنیای مدرن اگر چه در مواجهه با مقوله مذهب بی طرف است، اما سهم عمده روحانیون در دفاع از ارزشهای انسانی و حقوق بنیادین بشر برای آزاد زیستن و آزاد اندیشیدن را هیچ گاه فراموش نمی کند. آیت الله منتظری نیز یکی از افرادی است که با وجود تعلق به دنیای سنتی، نام و یاد او برای همیشه در تاریخ ماندگار خواهد شد.

آری او دوست داشتنی ترین آیت الله برای جوانان و دانشگاهیان بود و در آینده نیز خواهد بود.

ناوبری کتاب