صفحه ۳۲

برخاسته از تئوری ولایت فقیه بود، دفاع از جان و کرامت انسانها را بر این منصب و مقام ترجیح داد و با اعتراض به روند موجود در کشور، علاوه بر برکناری از قائم مقامی رهبری، سالها اسارت خانگی و توهین و تحقیر باندهای وابسته به قدرت و برخی روحانیون درباری را تحمل کرد. وی، با اینکه منظومه فکری وی با اعدام شدگان و زندانیان آن سالها نسبتی نداشت، به دفاع جانانه از نقض حقوق آنان پرداخت و این همان اصل مترقی ای است که ماهیت و وجود انسان را برتر و فراتر از اندیشه ها و اعتقادات می‎داند. اصلی که جزو یکی از مبناهای مهم جهان جدید محسوب می‎شود.

مدعیان آشتی حوزه و دانشگاه تنها از این طریق است که می‎توانند دل دانشگاهیان را به دست آورند وگرنه رابطه از موضع بالا و نگه کردن عاقل اندر سفیه به دانشگاهیان نمی تواند این پیوند را برقرار کند و اصولا آنقدر که حوزه به دانشگاه نیاز دارد، دانشگاه به حوزه ندارد. حوزه برای شناخت جهان جدید و همراه شدن با تحولات علمی بی شماری که همه روزه با آن مواجه است، نیازمند دانشگاه است و چنانچه لازم باشد در یک نهاد انقلاب فرهنگی به وجود آید، آن نهاد حوزه است نه دانشگاه. چرا که خرد انتقادی همواره انسان و نهاد مدرن را در چرخه ای از تغییر و تحول قرار می‎دهد و ادعای ایجاد تغییر در چنین نهادهایی چیزی جز تلاش برای سلطه و جایگزینی آنها با افکار غیر قابل نقد و مقدس گونه نمی تواند باشد. افکاری که سرچشمه ایدئولوژی های تمامیت گرا هستند.

آیت الله منتظری در روزها و ماههای اخیر نیز به شایستگی تمام در

ناوبری کتاب